Beslutade stadgar för den ideella föreningen Hultsfred Handel.

§ 1 - Namn
Föreningens namn är Hultsfred Handel.

§ 2 - Syfte och säte
Föreningen har till syfte att utveckla Hultsfred som handelsort. Att vara en samarbetspartner i projekt för utveckling. Att påverka den yttre miljön.

§ 3 - Organ
Föreningens organ är styrelse och årsmöte.

§ 4 - Medlemskap
Föreningen är öppen för medlemskap för alla, enskilda, föreningar, organisationer, företag, eller juridiska personer med intresse för föreningens syfte.
Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut tagna av föreningens årsmöte och styrelse.

§ 5 - Möten
Medlem har rätt att delta i medlemsmöte som anordnas av föreningen och har även rätt till information om föreningens verksamhet.
Medlems rösträtt utövas personligen.

§ 6 - Utträde/Uteslutning
Medlem har rätt, att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.
Medlem, som efter påminnelse, inte erlagt medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem, som aktivt motarbetar föreningens syften, kan uteslutas av årsmötet.

§ 7 - Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Det åligger styrelsen bl a att tillse att föreningens stadgar följs; verkställa årsmötesbeslut, planera, leda och fördela arbetet i föreningen, ansvara för, fördela och förvalta föreningens medel.

Styrelsen består av ordförande och kassör samt sju (7) ledamöter jämte två (2) ersättare och väljs växelvis med en mandatperiod om två (2) år

Den ekonomiska förvaltningen kan överlämnas till anställd om en av styrelsen godkänd attestanordning beslutas.

Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller övriga ledamöter beslutar. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsearvode utgår ej. Övrig ersättning kan utgå efter beslut på årsmötet.

Ordförande och kassör skall ej tillhöra samma familj eller ha annat släktskap med varandra. Revisor får inte ha jävsförhållande till någon i styrelsen. Firmatecknare får ej stå i jävsförhållande till varandra.

Styrelsen ansvarar även för anordnande av medlemsmöten.

§ 8 - Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två (2) på årsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses två (2) ersättare.
Revisionsberättelsen ställs till årsmötet minst två (2) veckor före årsmötet.
Till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet skall ingå i revisionsberättelsen.

§ 9 - Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden januari – december.
Styrelsens arbetsår omfattar tid mellan på varandra följande årsmöten.

§ 10 - Avgifter
Årsmötet beslutar om nuvarande och nya medlemmars avgifter.

§ 11 - Årsmöte

 1. Val av presidium
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Behandling av styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning
 6. Revisorernas berättelse för samma tid
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om medlemsavgift
 10. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och motioner
 11. Verksamhetsplan och budget innevarande år
 12. Val av ordförande och kassör
 13. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.
 14. Val av revisorer och revisorersättare
 15. Val av ledamöter I valberedningen (2 pers)

Kallelse jämte dagordning till årsmötet översänds till medlemmarna senast tre (3) veckor före mötet.
Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31/1 innevarande år.
Alla medlemmar har rätt att skriva motioner.
Ärenden som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.
Ledamot eller ersättare I styrelsen skall inte deltaga I beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorersättare.

Möten är beslutsmässiga med närvarande medlemmar varvid varje medlem får utöva en rösträtt varefter majoritetsbeslut gäller.
I övrigt skall medlemsmöte anordnas när styrelsen anser behov föreligger eller om samtidigt skriftligen sju (7) medlemmar begär medlemsmöte av styrelsen.

§ 12 - Extra Årsmöte
Vid extra årsmöte må endast ärenden tas upp som anges i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordinarie ordförande, om inget annat beslutas av mötet.
Protokoll, som justeras av två (2) justerare, förs över extra årsmötet.

§ 13 - Valberedning
Valberedningen skall bestå av två (2) ledamöter som har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter, ersättare I styrelsen, revisorer och revisorersättare.

§ 14 - Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras av två (2) på varandra årsmöten.

§ 15 - Upplösning
Föreningen får upplösas genom beslut på årsmötet varvid mer än två (2) tredjedelar av antalet närvarande medlemmar skall biträda ett upplösningsbeslut.
Tillgångarna efter upplösning skall tillföras ett syfte som stämmer överens med föreningens.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. (§ 1).

Produktion Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår